Algemene Voorwaarden

Algemene Verkoopvoorwaarden van Hamarcon
(versie 2019)

1. Definities

Aanbod / Aanbieding: Ieder aanbod van Hamarcon tot het aangaan van een Overeenkomst;

Diensten: Alle (aanvullende) diensten en/of (technische) werkzaamheden, van welke aard dan ook, die door Hamarcon worden verricht, in de ruimste zin;

Goederen: De door Hamarcon op basis van de Overeenkomst aan of ten behoeve van Wederpartij te leveren Goederen, zijnde zaken en/of vermogensrechten;

Hamarcon: Hamarcon B.V. (KvK-dossiernummer: 72879947), Hamarcon Engineering B.V. (KvK-dossiernummer 72877758) en Hamarcon Project B.V. (KvK-dossiernummer: 72881852), zijnde de gebruikers van de Voorwaarden;

Overeenkomst: Iedere Overeenkomst tussen Partijen ter zake (ver)koop en levering van Goederen door Hamarcon aan Wederpartij en/of het door Hamarcon verlenen van Diensten aan Wederpartij;

Partij(en): Hamarcon en Wederpartij c.q. ieder voor zich;

Schriftelijk: Per brief, fax, elektronisch bericht of deurwaardersexploot;

Voorwaarden: Deze Algemene Verkoopvoorwaarden van Hamarcon;

Wederpartij: De natuurlijke perso(o)n(en) en/of rechtsperso(o)n(en) aan wie Hamarcon een Aanbieding doet tot de levering van Goederen en/of het verrichten van Diensten en/of wie met Hamarcon een Overeenkomst aangaat.

2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Aanbiedingen en Overeenkomsten, alsmede op alle daaruit voortvloeiende en daarop voortbouwende verbintenissen.

2.2 Indien de Voorwaarden van toepassing zijn geweest op enige Overeenkomst, zijn deze automatisch

– zonder dat dit nog afzonderlijk tussen de betreffende Partijen overeengekomen behoeft te worden

– van toepassing op iedere nadien gesloten overeenkomst tussen Partijen, tenzij ter zake de betreffende overeenkomst uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen.

2.3 De toepasselijkheid op enige Overeenkomst van algemene of specifieke door Wederpartij gehanteerde voorwaarden wordt door Hamarcon uitdrukkelijk van de hand gewezen, tenzij en nadat de bedoelde voorwaarden uitdrukkelijk Schriftelijk door Hamarcon van toepassing zijn verklaard op een Overeenkomst. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van voorwaarden van Wederpartij op een Overeenkomst brengt in geen geval met zich mee dat die voorwaarden stilzwijgend ook op enige nadien gesloten Overeenkomst van toepassing zijn.

2.4 In geval van nietigheid of vernietiging door Wederpartij van een of meer bepalingen van de Voorwaarden blijven de overige bepalingen van de Voorwaarden onverminderd van toepassing op de Overeenkomst. Partijen zullen in overleg treden om een nietige of vernietigde bepaling van de Voorwaarden te vervangen door een bepaling die wel geldig c.q. niet-vernietigbaar is en die zoveel mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling.

2.5 Voor zover een Overeenkomst afwijkt van één of meer bepalingen van de Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de Overeenkomst. De overige bepalingen van de Voorwaarden blijven in dat geval onverminderd op de Overeenkomst van toepassing.

2.6 Indien van deze Voorwaarden vertalingen zijn uitgegeven geldt dat de versie in de Nederlandse taal prevaleert boven de versie(s) in een andere taal.

3. Aanbiedingen

3.1 Een Aanbod is, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld, vrijblijvend en geldig gedurende de termijn vermeld in het Aanbod. Vermeldt het Aanbod geen termijn voor acceptatie, dan vervalt het Aanbod in ieder geval veertien (14) dagen na de datum vermeld in het Aanbod.

3.2 Een door Wederpartij binnen de geldigheidstermijn geaccepteerd Aanbod kan door Hamarcon gedurende vijf (5) werkdagen na de datum van ontvangst van de acceptatie door Hamarcon worden herroepen, zonder dat dit leidt tot enige verplichting van Hamarcon tot vergoeding van eventueel als gevolg daarvan door Wederpartij geleden schade.

3.3 Een door Wederpartij gegeven opdracht kan door Hamarcon worden bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Indien Wederpartij niet binnen veertien (14) dagen na ontvangst van de opdrachtbevestiging hiertegen bezwaren heeft geuit, is de opdracht zoals omschreven in de opdrachtbevestiging aanvaard.

3.4 Als Wederpartij aan Hamarcon met het oog op het uitbrengen van een Aanbod gegevens, tekeningen en dergelijke verstrekt, mag Hamarcon uitgaan van de juistheid hiervan en zal zij haar Aanbod hierop baseren. Wederpartij vrijwaart Hamarcon voor elke aanspraak van derden met betrekking tot het gebruik van door of namens Wederpartij verstrekte tekeningen en dergelijke.

4. Totstandkoming van overeenkomsten

4.1 Met inachtneming van het overige in de Voorwaarden bepaalde, komt een Overeenkomst slechts tot stand:

(a) door acceptatie door Wederpartij van een Aanbod;

(b) door Schriftelijke opdrachtbevestiging van een door Wederpartij (mondeling of Schriftelijk) verstrekte opdracht anders dan op basis van een Aanbod;

(c) doordat Hamarcon feitelijk uitvoering geeft aan een opdracht van Wederpartij.

4.2 De Overeenkomst komt in de plaats van en vervangt alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken of andere communicatie tussen Partijen die heeft plaatsgevonden voorafgaand aan het aangaan van de Overeenkomst, hoezeer deze ook mogen afwijken van of in strijd zijn met de Overeenkomst.

4.3 Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst gelden uitsluitend na Schriftelijke aanvaarding hiervan door Hamarcon. Hamarcon is niet gehouden om wijzigingen en/of aanvullingen van een Overeenkomst te aanvaarden en is gerechtigd te eisen dat een afzonderlijke Overeenkomst wordt aangegaan. Hamarcon is bevoegd eventuele kosten met betrekking tot de wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst aan Wederpartij door te belasten.

4.4 Toezeggingen door en afspraken met ondergeschikten of vertegenwoordigers van Hamarcon binden Hamarcon slechts tegenover Wederpartij indien en voor zover deze toezeggingen en/of afspraken door Hamarcon Schriftelijk zijn bekrachtigd of bevestigd aan Wederpartij.

5. Prijzen en tarieven

5.1 In een Aanbod of Overeenkomst vermelde prijzen luiden in Euro’s en zijn – tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven – exclusief kosten voor verpakking, vervoer en andere kosten van verzending, invoerdocumenten, (transport)verzekering(en), reistijd, reiskosten en verblijfskosten en tevens exclusief omzetbelasting en/of andere van overheidswege opgelegde heffingen, van welke aard dan ook.

5.2 Wordt door Wederpartij een opdracht verstrekt aan Hamarcon zonder dat een prijs uitdrukkelijk is overeengekomen, dan wordt deze, ongeacht voorheen gedane Aanbiedingen of voorheen gehanteerde prijzen, tegen de ten tijde van de uitvoering van de Overeenkomst geldende prijs uitgevoerd.

5.3 Als na de datum waarop de Overeenkomst is gesloten vier (4) maanden verstrijken en de nakoming ervan door Hamarcon nog niet is voltooid, mag een stijging in een of meer van de prijsbepalende factoren (zulks ter beoordeling van Hamarcon) worden doorberekend aan Wederpartij. Betaling van de prijsverhoging vindt plaats tegelijk met de betaling van de hoofdsom of de laatste termijn.

5.4 Indien echter de verhoogde prijs die Hamarcon wenst te hanteren als bedoeld in artikel 5.3 tenopzichte van de oorspronkelijke prijs meer dan vijftien procent (15%) is gestegen, is Wederpartijgerechtigd om de Overeenkomst voor zover het toekomstige verplichtingen van Hamarcon betreft,op te zeggen binnen zeven (7) dagen na aanzegging van de prijswijziging, met dien verstande datHamarcon in dat geval onder geen beding jegens Wederpartij gehouden zal zijn om de als gevolgdaarvan eventueel door Wederpartij geleden schade te vergoeden.

6. Betaling

6.1 Terzake de door Hamarcon te leveren c.q. geleverde Goederen en/of door Hamarcon uit te voeren c.q. uitgevoerde Diensten wordt door Hamarcon een factuur gestuurd naar Wederpartij.

6.2 Betaling dient te geschieden binnen dertig (30) dagen na factuurdatum, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen. Betaling dient te geschieden op door Hamarcon aangegeven bankrekeningen.Bepalend voor het moment van betaling is het moment waarop Hamarcon bericht van haar bank betreffende de bijschrijving van het betreffende bedrag heeft ontvangen.

6.3 Indien betaling van een factuur niet volledig binnen de gestelde termijn heeft plaatsgevonden, is Wederpartij terstond, zonder dat een nadere ingebrekestelling is vereist, van rechtswege in verzuim en is vanaf de datum na de vervaldatum van de betreffende factuur een rente verschuldigd van 1% per maand (tenzij de wettelijke handelsrente hoger is, in welk geval die rente van toepassing is), waarbij een deel van een maand geldt als hele maand. Voorts komen dan alle buitengerechtelijke incassokosten ten laste van Wederpartij, welke kosten hierbij door Partijen bij voorbaat wordt vastgesteld op tenminste 15% van de openstaande vordering met een minimum van € 150,-, onverminderd de bevoegdheid van Hamarcon om de werkelijke buitengerechtelijke kosten te vorderen indien deze meer bedragen.

6.4 Indien Wederpartij in verzuim is met de betaling van enige factuur als bedoeld in artikel 6.3, zijn ook alle overige openstaande facturen terstond opeisbaar, zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.

6.5 Door Wederpartij gedane betalingen strekken respectievelijk ter afdoening van verschuldigde kosten, rente en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook indien Wederpartij bij de betaling vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een andere factuur.

6.6 Onverminderd bepalingen van dwingend recht, heeft de Wederpartij niet het recht zijn betalingsverplichtingen jegens Hamarcon op te schorten en/of te verrekenen met betalingsverplichtingen van Hamarcon jegens Wederpartij.

6.7 Hamarcon is gerechtigd alle vorderingen op Wederpartij te verrekenen met iedere schuld die Hamarcon aan Wederpartij, dan wel aan met Wederpartij gelieerde (rechts-)personen, mocht hebben.

6.8 Alle vorderingen van Hamarcon op de Wederpartij zijn onmiddellijk opeisbaar in de navolgende gevallen:

(a) indien na het sluiten van de Overeenkomst aan Hamarcon omstandigheden ter kennis komen die haar goede grond geven te vrezen dat de Wederpartij niet aan zijn verplichtingen zal voldoen, zulks geheel ter beoordeling van Hamarcon;

(b) indien Hamarcon de Wederpartij bij het sluiten van de Overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te stellen voor de nakoming als bedoeld in artikel 6.9 en deze zekerheid uitblijft dan wel onvoldoende is;

(c) in geval van het aanvragen van faillissement of surseance van betaling van Wederpartij, liquidatie of faillissement van Wederpartij of – voor zover Wederpartij een natuurlijke persoon betreft – het op Wederpartij van toepassing worden van de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen (WSNP).

6.9 Hamarcon is, op basis van haar inschatting van de kredietwaardigheid van Wederpartij, te allen tijde gerechtigd voor het nakomen van opeisbare en niet-opeisbare betalingsverplichtingen zekerheidsstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen. Indien en zolang Wederpartij met de verlangde zekerheidstelling of gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling in gebreke blijft is Hamarcon bevoegd haar leveringsplicht op te schorten.

7. (Op)levertijd

7.1 De door Hamarcon in het kader van een Overeenkomst opgegeven (op)levertijd betreft altijd een indicatie en geldt derhalve nimmer als fatale termijn, tenzij tussen Partijen Schriftelijk uitdrukkelijk anders is bepaald. Overschrijding van de overeengekomen (op)levertijd geeft in geen geval recht op schadevergoeding.

7.2 De door Hamarcon opgegeven (op)levertijd gaat in wanneer over alle (technische) details overeenstemming is bereikt, alle noodzakelijke gegevens en dergelijke in het bezit zijn van Hamarcon en aan alle noodzakelijke voorwaarden voor uitvoering van de Overeenkomst is voldaan.

7.3 Bij vaststelling van de (op)levertijd gaat Hamarcon er vanuit dat zij de opdracht kan uitvoeren onder de omstandigheden zoals die waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst.

7.4 Als er sprake is van andere omstandigheden dan die welke Hamarcon bekend waren ten tijde van het sluiten van de Overeenkomst, kan Hamarcon de (op)levertijd verlengen met de tijd die nodig is om de Overeenkomst onder de gewijzigde omstandigheden uit te voeren. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Hamarcon kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Hamarcon dit toelaat.

7.5 Als er sprake is van opschorting van verplichtingen door Hamarcon wegens een tekortkoming van Wederpartij wordt de (op)levertijd verlengd met de duur van de opschorting. Als de werkzaamheden als gevolg daarvan niet in de planning van Hamarcon kunnen worden ingepast, zullen deze worden uitgevoerd/afgerond zodra de planning van Hamarcon dit toelaat.

7.6 Hamarcon is na overschrijding van een overeengekomen leveringstermijn, dan wel de leveringstermijn na verlenging op grond van de artikelen 7.4 en 7.5 van deze Voorwaarden, terzake Goederen alleen dan in verzuim indien zij van Wederpartij een Schriftelijke ingebrekestelling heeft ontvangen, waarin haar een termijn van één (1) maand wordt gegeven om te leveren en nakoming daarvan ook binnen deze termijn uitblijft. Wederpartij heeft ingeval van ontbinding geen recht op schadevergoeding, tenzij de overschrijding van de laatstgenoemde termijn het gevolg is van opzet c.q. grove schuld van de directie van Hamarcon en/of haar leidinggevende ondergeschikten.

8. Wijze van levering

8.1 Het risico voor de aan Wederpartij te leveren Goederen gaat op haar over af magazijn van Hamarcon, dan wel het magazijn van een door Hamarcon ingeschakelde derde (‘Ex Works’, zoals opgenomen in de meeste recente versie van ICC Incoterms), tenzij in de Overeenkomst expliciet anders is overeengekomen. Alle Goederen worden te allen tijde voor risico van Wederpartij getransporteerd. Tenzij Wederpartij Hamarcon tijdig verzoekt de Goederen tijdens het vervoer voor rekening van Wederpartij te verzekeren (en/of anders in de Overeenkomst is bepaald), worden Goederen door of namens Hamarcon onverzekerd getransporteerd.

8.2 Tenzij uitdrukkelijk Schriftelijk tussen Partijen anders is overeengekomen, zijn voor rekening van Wederpartij uit- en invoerrechten, inklaringskosten, belastingen en eventuele andere met het vervoer en de levering van Goederen door Hamarcon gepaard gaande lasten van overheidswege, van welke aard ook.

8.3 Indien Goederen ontbreken bij de aflevering dan dient de Wederpartij dat binnen 5 werkdagen aan Hamarcon Schriftelijk te melden. Bij een melding na verloop van deze termijn worden de ontbrekende Goederen niet gecrediteerd aan de Wederpartij, noch worden de Goederen kosteloos alsnog bij de Wederpartij afgeleverd.

8.4 Hamarcon heeft aan haar leveringsplicht voldaan door de Goederen op het overeengekomen tijdstip in haar magazijn, dan wel het magazijn van een door Hamarcon ingeschakelde derde, aan Wederpartij ter beschikking te stellen. Het door of namens Wederpartij ondertekende afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen van de vervoerder levert volledig bewijs op van de aflevering door Hamarcon van de in de het afleveringsdocument en/of bijbehorende bijlagen vermelde Goederen.

8.5 Het door Hamarcon aan Wederpartij ter aflevering aanbieden van bestelde Goederen wordt gelijk gesteld met levering van deze Goederen. Indien Wederpartij weigert de ter aflevering aangeboden Goederen in ontvangst te nemen, zal Hamarcon de betreffende Goederen gedurende vijftien (15) werkdagen na de datum van aanbieding opslaan op een door haar te bepalen locatie. Na het verstrijken van deze termijn is Hamarcon niet langer verplicht om de door Wederpartij bestelde Goederen ter beschikking van Wederpartij te houden en is zij gerechtigd om de Goederen aan een derde te verkopen of anderszins daarover te beschikken. Wederpartij blijft niettemin gehouden de Overeenkomst na te komen door de betreffende Goederen op eerste verzoek van Hamarcon af te nemen tegen de overeengekomen prijs, terwijl Wederpartij tevens verplicht is de schade van Hamarcon te vergoeden die voortvloeit uit de eerdere weigering van Wederpartij om de betreffende Goederen in ontvangst te nemen, waaronder begrepen opslag- en transportkosten.

9. Eigendomsvoorbehoud en pandrecht

9.1 Alle geleverde Goederen blijven uitsluitend eigendom van Hamarcon tot aan het moment waarop Wederpartij aan alle verplichtingen – voortvloeiende uit of samenhangend met een Overeenkomst(en), waaronder begrepen vorderingen terzake van boete, rente en kosten – voldaan heeft. Tot dat tijdstip is Wederpartij gehouden de door Hamarcon geleverde Goederen gescheiden van andere zaken en duidelijk geïdentificeerd als Hamarcon-eigendom te bewaren en deugdelijk te verzekeren en verzekerd te houden.

9.2 In het geval van een levering van Goederen aan een Wederpartij op een ander grondgebied dan Nederland, dan geldt ten aanzien van de betreffende Goederen – indien en zodra zij zich op het grondgebied van het betreffende land bevinden – in aanvulling op het in artikel 9.1 vermeld eigendomsvoorbehoud naar Nederlands recht tevens een eigendomsvoorbehoud zoals vermeld in artikel 9.1 naar het recht van het betreffende land, met dien verstande dat ten aanzien van de Overeenkomst voor het overige bij uitsluiting Nederlands recht van toepassing is als vermeld in artikel 17.

9.3 Zolang er op geleverde Goederen een eigendomsvoorbehoud rust, mag Wederpartij deze buiten haar normale bedrijfsuitoefening niet bezwaren of vervreemden.

9.4 Nadat Hamarcon haar eigendomsvoorbehoud heeft ingeroepen mag zij de geleverde Goederen terughalen. Wederpartij staat Hamarcon toe de plaats te betreden waar de Goederen zich bevinden.

9.5 Als Hamarcon geen beroep kan doen op haar eigendomsvoorbehoud omdat de geleverde Goederen zijn vermengd, vervormd of nagetrokken, is Wederpartij verplicht de nieuw gevormde zaken aan Hamarcon te verpanden of te verhypothekeren.

10. Acceptatie en garantie

10.1 De geleverde Goederen en verrichte Diensten zullen in ieder geval na uitvoering van de verplichtingen uit de Overeenkomst door Hamarcon binnen een redelijke termijn (zijnde niet langer dan 48 uur na (op)levering) door Wederpartij aan een acceptatietest worden onderworpen. Indien Wederpartij niet binnen de voornoemde redelijke termijn na (op)levering Schriftelijk gebreken heeft gemeld aan Hamarcon, dan wordt geacht dat de geleverde Goederen en verrichte Diensten door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.

10.2 Andere niet bij de (op)levering zichtbare gebreken aan geleverde Goederen en/of verrichte Diensten moeten binnen 48 uur na ontdekking danwel nadat zij redelijkerwijs te ontdekken waren, Schriftelijk en gemotiveerd aan Hamarcon worden gemeld, bij gebreke waarvan wordt geacht dat de geleverde Goederen en verrichte Diensten door Wederpartij zijn aanvaard en voldoen aan de in de Overeenkomst neergelegde eisen en prestaties.

10.3 Als Partijen geen overeenstemming bereiken over de vraag of er sprake is van een gebrek, dan wordt een onafhankelijke deskundige ingeschakeld. De deskundige wordt in overleg met Wederpartij aangewezen door Hamarcon. De kosten hiervoor komen voor rekening van de (grotendeels) in het ongelijk gestelde partij, tenzij anders is overeengekomen.

10.4 Klachten van welke aard dan ook ten aanzien van de uitvoering door Hamarcon van een Overeenkomst, schorten de betalingsverplichting van Wederpartij niet op en kunnen slechts Schriftelijk ter kennis van Hamarcon worden gebracht.

10.5 Op Hamarcon rust geen enkele verplichting met betrekking tot een ingediende vordering indien Wederpartij niet aan al zijn verplichtingen jegens Hamarcon (zowel financieel als anderszins) tijdig en volledig heeft voldaan.

10.6 Een vordering betreffende een door Hamarcon geleverd Product en/of verrichte Dienst kan geen invloed hebben op eerder geleverde of nog te leveren Goederen en/of Diensten, ook niet indien deze te leveren Goederen en/of Diensten zijn of zullen worden verricht ter uitvoering van dezelfde Overeenkomst.

10.7 Op door Hamarcon geleverde Goederen wordt aan Wederpartij geen garantie verleend, tenzij Schriftelijk anders is overeengekomen.

11. Vervaltermijnen

11.1 Rechtsvorderingen en andere bevoegdheden van Wederpartij, uit welke hoofde ook, jegens Hamarcon in verband met geleverde Goederen en/of verleende Diensten vervallen na twaalf (12) maanden na de datum waarop Wederpartij bekend werd of redelijkerwijs bekend kon zijn met het bestaan van deze rechten en bevoegdheden, doch uit dien hoofde voor het verstrijken van deze termijn géén Schriftelijke claim is neergelegd bij Hamarcon.

11.2 In het geval binnen de in artikel 11.1 vermelde termijn door Wederpartij een Schriftelijke claim is neergelegd bij Hamarcon in verband met door haar geleverde Goederen en/of verleende Diensten vervalt iedere rechtsvordering dienaangaande van Wederpartij eveneens indien Hamarcon niet binnen een termijn van vier (4) maanden na het ontvangen van de betreffende Schriftelijke claim in rechte is betrokken bij de op grond van artikel 17 van de Voorwaarden bevoegde rechter.

12. Ontbinding

12.1 Ingeval Wederpartij een of enige van zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst niet of deels niet nakomt, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Hamarcon het recht de Overeenkomst, zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst, eenzijdig geheel of gedeeltelijk te ontbinden door middel van een Schriftelijke kennisgeving aan Wederpartij en/of haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten, zonder dat Hamarcon tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd eventuele aan Hamarcon toekomende rechten, waaronder begrepen het recht op volledige schadevergoeding. Alle vorderingen die Hamarcon in deze gevallen op Wederpartij mocht hebben of verkrijgen, zullen terstond en ten volle opeisbaar zijn.

12.2 Ingeval van faillissement, surséance van betaling, stillegging, liquidatie of overname of enige daarmee te vergelijken toestand van de onderneming van Wederpartij of als Wederpartij zijn onderneming staakt of als op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Wederpartij beslag wordt gelegd of als Wederpartij niet langer moet worden geacht de verplichtingen uit de Overeenkomst na te kunnen komen, is Wederpartij van rechtswege in verzuim en heeft Hamarcon het recht de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst eenzijdig door middel van een Schriftelijke kennisgeving geheel of gedeeltelijk te ontbinden, zonder dat Hamarcon tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd haar verdere rechten, waaronder begrepen het recht van Hamarcon op volledige schadevergoeding.

13. Aansprakelijkheid en verzekering

13.1 Hamarcon is aansprakelijk voor schade die Wederpartij lijdt en die het gevolg is van een aan Hamarcon toe te rekenen tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst. Voor vergoeding komt echter alleen in aanmerking die schade waartegen Hamarcon verzekerd is, dan wel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn – gegeven de aard van de onderneming van Hamarcon en de markt waarin zij opereert – en slechts tot het bedrag dat de verzekeraar in voorkomend geval uitkeert.

13.2 Niet voor vergoeding in aanmerking komt:

(a) vermogensschade, zoals - doch niet beperkt tot - bedrijfsschade, gevolgschade, vertragingsschade en gederfde winst;

(b) opzichtschade, waaronder onder andere wordt verstaan schade die door of tijdens de uitvoering van het werk wordt toegebracht aan zaken waaraan wordt gewerkt of aan zaken die zich bevinden in de nabijheid van de plaats waar wordt gewerkt (Wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade behoorlijk te verzekeren);

(c) schade ontstaan door handelen of nalaten van Wederpartij of derden in strijd met door Hamarcon verstrekte instructies c.q. in strijd met de Overeenkomst en de Voorwaarden;

(d) schade als direct gevolg van door of namens Wederpartij aan Hamarcon verstrekte onjuiste, onvolledige en/of ondeugdelijke informatie.

13.3 Indien:

(a) het voor Hamarcon ten tijde van het aangaan van de overeenkomst niet of niet tegen redelijke condities mogelijk is een verzekering als bedoeld in lid 1 af te sluiten of daarna tegen redelijke condities te verlengen;

(b) de verzekeraar niet tot uitkering van de betreffende schade overgaat;

(c) de betreffende schade niet door de verzekering is gedekt,

is de vergoeding van de schade beperkt tot het bedrag dat door Hamarcon voor de onderhavige overeenkomst (exclusief BTW) met Wederpartij is overeengekomen.

13.4 Hamarcon is niet aansprakelijk voor schade aan door of namens Wederpartij aangeleverd materiaal ten gevolge van een niet deugdelijk uitgevoerde bewerking. Op verzoek van Wederpartij zal Hamarcon de bewerking opnieuw uitvoeren, met door Wederpartij voor diens rekening aangeleverd nieuw materiaal.

13.5 Wederpartij vrijwaart Hamarcon van alle aanspraken van derden wegens schade opgetreden door of in verband met door Hamarcon verrichte Diensten en/of geleverde Goederen, voor zover Hamarcon jegens Wederpartij voor dergelijke schade ook niet aansprakelijk zou zijn.

14. Overmacht

14.1Onder overmacht wordt verstaan een tekortkoming in de nakoming van een Overeenkomst die niet aan Hamarcon kan worden toegerekend.

14.2 Onder overmacht als bedoeld in artikel 14.1 wordt in ieder geval – derhalve niet uitsluitend – begrepen een tekortkoming als gevolg van (a) problemen bij en/of ernstige verstoringen van het productieproces bij toeleveranciers, waaronder nutsbedrijven, (b) het niet leveren van noodzakelijke materialen door derden, (c) opzet of grove schuld van hulppersonen, (d) werkstaking, (e) bovenmatig ziekteverzuim van het personeel, (f) brand, (g) bijzondere weersomstandigheden (zoals overstromingen), (h) overheidsmaatregelen (zowel nationaal als op internationaal niveau), waaronder in- en uitvoerverboden en in- en uitvoerbelemmeringen, (i) oorlog, mobilisatie, onlusten, oproer, staat van beleg, (j) sabotage, (k) vervoersstremmingen, (l) machinebreuk en/of (m) transportvertraging.

14.3 In geval van overmacht heeft Hamarcon de keuze hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten totdat de overmachtsituatie heeft opgehouden te bestaan, hetzij de Overeenkomst, al dan niet na aanvankelijk voor opschorting te hebben gekozen, geheel gedeeltelijk te ontbinden. Wederpartij heeft in beide gevallen geen recht op enige schadevergoeding. Indien de periode waarin door de overmacht nakoming van de verplichtingen door Hamarcon onmogelijk is langer duurt dan dertig (30) dagen, is ook Wederpartij bevoegd de Overeenkomst gedeeltelijk (voor de toekomst) te ontbinden, met dien verstande dat Hamarcon conform artikel 14.4 gerechtigd is voor de reeds verrichte werkzaamheden een factuur te sturen. Bij gedeeltelijke ontbinding bestaat geen verplichting tot vergoeding van de (eventuele) schade.

14.4 Indien Hamarcon bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd dat gedeelte afzonderlijk te factureren en is Wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke Overeenkomst.

15. Geheimhouding

15.1 Beide Partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door een Partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

15.2 Indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, Hamarcon gehouden is vertrouwelijke informatie aan door de wet of de bevoegde rechter aangewezen derden mede te verstrekken, en Hamarcon zich ter zake niet kan beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is Hamarcon niet gehouden tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is Wederpartij niet gerechtigd tot ontbinding van de Overeenkomst.

16. Intellectuele eigendomsrechten

16.1 Alle (intellectuele en industriële) eigendomsrechten, waaronder maar niet beperkt tot auteursrechten en databankrechten, op alle Goederen en/of de resultaten van Diensten waaronder maar niet beperkt tot kopij, modellen, tekeningen, ontwerpen, documentatie, fotografische opnamen, films, informatiedragers, apparatuur en programmatuur (in object- en broncode), gegevens en databestanden, mallen en matrijzen, welke onderwerp zijn van en/of voortvloeien uit en/of gebruikt zijn bij de nakoming van de verplichtingen uit de Overeenkomst tussen Hamarcon en Wederpartij berusten bij Hamarcon. Indien voormelde rechten niet bij Hamarcon berusten is Wederpartij gehouden op eerste verzoek elke medewerking aan overdracht van het desbetreffende recht aan Hamarcon te verlenen.

17. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

17.1 Op alle door Hamarcon gesloten Overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag van toepassing.

17.2 Alle geschillen tussen Partijen worden uitsluitend beslecht door de Rechtbank Overijssel, locatie Almelo.